Web Content Display Web Content Display

 

ኤጀንሲው የተቋቋመባቸው ዓላማዎች

 

  • የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ውጤታማ፣ ተወዳዳሪና አትራፊ ኢንዲሆኑ ዘመናዊ የኦርፖሬት አስተዳደርና ኮርፖሬት ፋይናንስ ሥርዓት መዘርጋትና ሥራ ላይ መዋሉን መከታተል፣
  • የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን አመራርና አስተዳደር መከታተል፤
  • በመንግሥት የልማት ድርጅቶችና አክሲዮን ማኅበራት ውስጥ መንግሥትን በመወከል የመንግሥት የባለቤትነት መብት ማስከበር፣
  • የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን አስተዳደር የመንግሥት የባለቤትነት፣ የተቆጣጣሪ እና የፖሊሲ አውጭውን አካላት ኃላፊነትና ሚናን በለየ መልኩ መተግበሩን ማረጋገጥ፣ እና
  • በመንግሥት የልማት ፖሊሲ እና በመንግሥት የልማት ድርጅቶች ስምሪት መካካል የሚኖረውን ቅንጅት ማሳለጥ፣ ናቸው፡፡